Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Windykacja w praktyce. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Kiedy dłużnik nie płaci warto powierzyć sprawę w ręce profesjonalistów z AIF Kancelaria. Poniżej AIF przedstawia jak wygląda windykacja polubowna, sądowa i egzekucyjna w praktyce.

Sprawy, którymi zajmuje się AIF Kancelaria wymagają indywidualnego podejścia, staranności i właściwej komunikacji. Celem AIF Kancelarii jest jak najszybsze uzyskanie od dłużników należnych Klientom pieniędzy, czyli po prostu skuteczna windykacja. Niemal każda zlecona sprawa przechodzi przez wiele etapów. AIF Kancelaria przedstawia poniżej zasady swojego działania, organizacji i współpracy z partnerami, dzięki którym wzrasta szansa na skuteczne zakończenie każdego postępowania.

Windykacja polubowna

Pierwszym krokiem do odzyskania zaległych pieniędzy jest przekazanie AIF Kancelarii dokumentów dotyczących dłużnika, przede wszystkim tych, z których wynika wierzytelność, czyli faktur, zleceń transportowych, umów pożyczek, umów najmu i wszystkich innych, na podstawie których chcemy dochodzić od dłużnika należnych nam pieniędzy. W dokumentach tych powinny być wskazane kwoty, których nie uiścił dłużnik, terminy zapłaty oraz dane dłużnika. Przyda się również prowadzona z dłużnikiem korespondencja, uzyskane uznania długu lub wiadomości, w których dłużnik prosi o rozłożenie długu na raty lub obiecuje, że zapłaci w późniejszym terminie. To etap, podczas którego należy przekazać AIF Kancelarii wszystkie znane informacje o dłużniku, jego imię i nazwisko, adres zameldowania, prowadzenia działalności, zamieszkania, a także numer PESEL, imiona rodziców, numery kontaktowe do dłużnika, jego adresy e-mail itp. Na podstawie tych wiadomości AIF Kancelaria przeprowadza wywiad na temat kondycji finansowej dłużnika, czyli wywiad gospodarczy i dzięki temu określa stopień trudności jego sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie: ustala strategię windykacyjną.

Windykacja polubowna to czas, kiedy do każdego z Klientów przypisany zostaje Opiekun, który kontaktuje się z Klientem, pomaga w wypełnieniu umowy, wyjaśnia wszystkie wątpliwości i gromadzi dokumenty niezbędne do dalszego postępowania. Ponieważ w windykacji czas odgrywa dużą rolę, niezwłocznie po otrzymaniu potrzebnych informacji AIF Kancelaria rozpoczyna postępowanie windykacyjne dążąc do polubownego zakończenia sprawy. AIF Kancelaria ponagla dłużnika wezwaniami do zapłaty, pismami windykacyjnymi i telefonami. Dłużnicy zostają również wpisani do rejestrów dłużników i na giełdy wierzytelności. Wpisanie na listę dłużników potrafi skutecznie zniszczyć wizerunek dłużnej firmy, utrudnia zaciąganie kolejnych zobowiązań, uniemożliwia dostęp do korzystania z pożyczek i zawierania umów abonamentowych, a także ostrzega innych przed współpracą z dłużnikiem, dlatego jest to bardzo skuteczne narzędzie windykacyjne. Windykacja polubowna to czas, kiedy AIF Kancelaria stara się uzyskać od dłużnika uznanie długu. Czemu jest ono takie ważne? Ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczenia, jest podstawą do dochodzenia wierzytelności na kolejnych etapach windykacji i informuje, że dłużnik nie kwestionuje swojego zadłużenia. O kolejnych działaniach windykatorów Klienci mogą dowiedzieć się korzystając z panelu Klienta nowoczesnego programu tAIFun i w ten sposób monitorować działania windykacyjne i pozyskiwać informacje o postępach w sprawie – wyjaśnia prezes Tomasz Brusiło. Choć wiele spraw udaje się zakończyć z sukcesem na etapie polubownym, to jednak zdarzają się sytuacje, kiedy kontakt z dłużnikiem jest utrudniony, odmawia on zapłaty lub nie trzyma się ustalonego harmonogramu spłat. Wówczas, po porozumieniu z Klientem, sprawa trafia na etap sądowy.

Postępowanie sądowe

W sytuacjach, gdy windykacja polubowna okazała się niedostateczna, sprawa zostaje skierowana do sądu. AIF Kancelaria przekazuje niezbędne dokumenty Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Spółka komandytowa, z którą z sukcesem współpracuje od wielu lat. Kancelaria mecenasa Rafała Ptaka zatrudnia zespół ekspertów z wielu dziedzin prawa, przede wszystkim prawników specjalizujących się w procesach o zapłatę, o dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, doradców w sprawach majątkowych, pomocy prawnej w pracy i w rodzinie, ale także specjalistów z dziedziny obsługi korporacyjnej (również podmiotów zagranicznych), transakcji handlowych, rynku nieruchomości, zagadnień takich jak upadłość, likwidacja i restrukturyzacja oraz inne. Od lat AIF Kancelaria powierza sprawy swoich Klientów w sprawdzone ręce prawników, z którymi współpraca zawsze układała się pomyślnie, od których zawsze można oczekiwać jasnej komunikacji i prędkiego, ale starannego i odpowiednio dobranego działania.

Na etapie postępowania sądowego zostaje skierowany do sądu pozew o zapłatę. Następnie sąd wydaje nakaz zapłaty, a po jego uprawomocnieniu się sprawa może zostać przekazana na etap egzekucji komorniczej. Wspomniane wcześniej uznanie długu sprawia, że nakazowi zapłaty zostaje nadana klauzula wykonalności i taki tytuł wykonawczy jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Nawet wówczas, gdy dłużnik wnosi zarzuty do nakazu zapłaty, a może to zrobić w terminie 14 dni od doręczenia mu nakazu zapłaty, AIF Kancelaria wraz z współpracującymi prawnikami robi wszystko, by obalić argumenty dłużnika i uzyskać klauzulę wykonalności. Opłaty poniesione na tym etapie są w całości egzekwowane od dłużnika powiększając jego zadłużenie.

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli dłużnik nadal nie spełnia swojego obowiązku zapłaty, kolejnym, po sądowym, staje się etap egzekucyjny. Pierwszym krokiem jest skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik, korzystając ze swoich możliwości sprawdza, czy i w jakim banku dłużnik prowadzi rachunek bankowy i czy ma na nim środki, ustala, czy dłużnikowi przysługuje nadpłata podatku, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, pojazdów lub innych ruchomości, które komornik mógłby zająć. AIF Kancelaria monitoruje cały proces egzekucyjny i na podstawie informacji uzyskanych od komornika i w porozumieniem z Klientem, podejmuje dalsze kroki zmierzające do odzyskania należności i ukierunkowujące działania komornika. W dużej mierze szansa na odzyskanie pieniędzy zależy od działań wierzycieli, czyli od ich wiedzy na temat dłużnika. Przede wszystkim powinny być to informacje, jaką dłużnik prowadzi działalność, jakimi dysponuje maszynami i urządzeniami, ile i gdzie posiada oddziałów, gdzie i komu sprzedaje swój towar lub usługi, jakie posiada samochody i nieruchomości, w którym banku posiada rachunek i czy posiada udziały w jakiejś spółce. Często wierzycielowi z racji dłuższej współpracy z dłużnikiem część tych informacji jest znana. Wierzyciele zapominają, że to oni są motorem działań komornika, który jest zmuszony działać, tak jak chce tego wierzyciel i sam z siebie nie może wykazywać żadnej inicjatywy. To od wierzyciela zależy jakie komornik podejmie czynności. Wierzyciel powinien również pamiętać, że wskazany przez niego sposób egzekucji wiąże komornika i nie pozwala mu na prowadzenie egzekucji w inny możliwy sposób, dlatego AIF Kancelaria we wniosku egzekucyjnym wskazuje wszystkie znane sposoby egzekucji. Mimo że jak wspominałam do tej pory, obowiązek wskazania składników majątkowych dłużnika spoczywa na wierzycielu, to jednak przepis art. 797 1 kodeku postępowania cywilnego stwarza możliwość zlecenia komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Dzieje się tak za dodatkową opłatą. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika. Nie musi wcale składać wniosku egzekucyjnego do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika.

AIF Kancelaria podchodzi do każdego postępowania indywidualnie i zawsze stara się znaleźć skuteczne rozwiązanie, nawet w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, dlatego zajmuje się również prowadzeniem spraw o zakaz prowadzenia działalności przez dłużnika, kieruje pozwy przeciwko członkom zarządów dłużnych spółek oraz wnioskuje o rozdzielność majątkową, gdy okazuje się, że nieruchomość lub ruchomość dłużnika należy do majątku wspólnego z małżonkiem.

Współpraca z ekspertami

To, że AIF Kancelaria prowadzi etap postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez zatrudnianą Kancelarię Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Sp. Komandytowa oznacza, że kancelaria ta jest osobnym podmiotem związanym z AIF Kancelarią jedynie umową o stałej współpracy i AIF Kancelaria nie odnosi żadnych korzyści płynących z kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Celem AIF Kancelarii jest zakończenie każdej sprawy sukcesem, dlatego powierza je w ręce ekspertów – mówi prezes Tomasz Brusiło – Kierowanie spraw na etapie sądowym i egzekucyjnym do Kancelarii Radców Prawnych mecenasa Rafała Ptaka wiąże się z dodatkowymi kosztami obsługującej nas kancelarii prawnej, kosztami zastępstwa procesowego, klauzulowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, ale kosztów tych AIF Kancelaria dochodzi od dłużników, co daje jeszcze większą motywację do jak najskuteczniejszej windykacji.

Zwrot kosztów windykacji

W ocenie wielu firm windykacja powierzona wyspecjalizowanej kancelarii jest po prostu zbyt droga i dlatego nie decydują się na dochodzenie swoich należności od dłużników i tracą swoje pieniądze. AIF Kancelaria dochodzi kosztów windykacji od dłużników, a to oznacza, że Klienci odzyskują koszty, które ponieśli zlecając sprawę do profesjonalnej windykacji. Taką możliwość daje przepis obowiązujący od 28 kwietnia 2013 roku, który dotyczy długów powstałych po tej dacie. Odbywa się to po zakończeniu postępowania windykacyjnego, w sytuacji, kiedy kancelaria obciąża Państwa prowizją za swoje usługi. Zapłacona faktura stanowi podstawę do roszczenia. Również dochodzenie tych kosztów na drodze sądowej oparte jest na podstawach ustawowych. To oznacza, że AIF Kancelaria nie obciąża swoich Klientów kosztami z tytułu obsługi prawnej za odzyskiwanie zapłaconych prowizji. Obsługę prawną w całości ponosi AIF Kancelaria. Wszystkie ponoszone przez Państwa koszty opłat sądowych i egzekucyjnych są zwrotne od dłużnika.

Paulina Milka

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej