Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Przydatne informacje


Tytuł X art. 373 – 377 Prawa Upadłościowego i Naprawczego
Art. 373. [Przyczyny orzeczenia zakazu] 1. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy: 1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, […]
zobacz więcej

Orzecznictwo w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
POJĘCIE STANU NIEWYPLACALNOŚCI: 1. Wyrok z dnia 14 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy I SA/Bd 301/09 W przepisie art. 11 p.u.n. nie powiązano stanu niewypłacalności ze stanem majątku dłużnika, ale z jego zachowaniem, konkretnie zaniechaniem – zaprzestaniem płacenia długów. 2. Wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie […]
zobacz więcej

art. 41 w zw. z art. 33 KRO, art. 776 (1) KPC
Art. 41.  § 1. KRO Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub […]
zobacz więcej

art. 17 pkt. 4 KPC, 41 KPC, art. 12 Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Art. 17. KPC  Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz […]
zobacz więcej

art. 52 § 1a KRO
art. 52 § 1a. KRO Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
zobacz więcej

Orzecznictwo sądowe dot. rozumienia terminu uprawdopodobnienie.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2006 r. III CZ 28/06 Spełnienie wymogu uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek o przywrócenie terminu nastąpi, jeżeli zostaną przytoczone okoliczności uzasadniające ten wniosek zarówno merytorycznie, tj. wskazujące na brak winy strony w uchybieniu terminu, jak i pod względem formalnym. Chociaż uprawdopodobnienie jest wyjątkiem od reguły formalnego przeprowadzenia dowodu, działającym […]
zobacz więcej

art. 27 pkt. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Art. 27 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o: 6) ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
zobacz więcej

art. 176 Prawa upadłościowego i naprawczego.
ZAWIADOMIENIE O UPADŁOŚCI Art. 176 PrUpN. 1. Syndyk zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komornika ogólnej właściwości upadłego. 2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości. Placówki te doręczają syndykowi adresowaną do upadłego korespondencję i wszelkie przesyłki. Syndyk wydaje upadłemu korespondencję i przesyłki, które nie dotyczą […]
zobacz więcej

art. 18 Prawa upadłościowego i naprawczego
SĄD UPADŁOŚCIOWY Art. 18 PrUpN. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.
zobacz więcej

art. 239 i 240 Prawa upadłościowego i naprawczego
ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI FORMA ZGŁOSZENIA Art. 239 PrUpN. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA Art. 240 PrUpN. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać: 1) […]
zobacz więcej

art. 236 ust. 1, 51 ust. 1 pkt. 4 Prawa upadłościowego i naprawczego
TERMIN NA ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Art. 236 PrUpN. 1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Art. 51. PrUpN  1. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym: 4) wzywa […]
zobacz więcej

art. 252, 253, 262 Prawa upadłościowego i naprawczego
WIERZYTELNOŚĆ ZGŁOSZONA Z NIEZACHOWANIEM TERMINU. UZUPEŁNIAJĄCA LISTA WIERZYTELNOŚCI. Art. 252. PrUpN 1. Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych […]
zobacz więcej

art. 242 Prawa upadłościowego i naprawczego
ZWROT WIERZYTELNOŚCI Z POWODU BRAKÓW FORMALNYCH Art. 242. Jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom określonym w art. 239 i 240 lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia.
zobacz więcej

art. 14 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z orzeczeniami SN
OPŁATA SĄDOWA OD ZAŻALENIA NA ZARZĄDZENIE O ZWROCIE WIERZYTELNOŚCI Art. 14. 1. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. 3. Opłata podstawowa wynosi 30 złotyach i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Orzeczenie SN dot. […]
zobacz więcej

Orzeczenia SN zawierające definicję pokrzywdzenia II CSK 503/07, II CK 367/03
− Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.6.2004 II CK 367/03 1. Pokrzywdzenie powstaje na skutek takiego stanu majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie zaspokojenia wierzyciela. 2. Pokrzywdzenie wierzyciela należy ocenić według chwili zaskarżenia (wystąpienia przez wierzyciela z akcją pauliańską). Przepis art. 527 § 2 k.c. wiąże pokrzywdzenie wierzyciela z rzeczywistą niewypłacalnością dłużnika. − […]
zobacz więcej

Orzeczenia SN zawierające definicję pokrzywdzenia II CSK 503/07, II CK 367/03
− Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.6.2004 II CK 367/03 1. Pokrzywdzenie powstaje na skutek takiego stanu majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie zaspokojenia wierzyciela. 2. Pokrzywdzenie wierzyciela należy ocenić według chwili zaskarżenia (wystąpienia przez wierzyciela z akcją pauliańską). Przepis art. 527 § 2 k.c. wiąże pokrzywdzenie wierzyciela z rzeczywistą niewypłacalnością dłużnika. − […]
zobacz więcej

Orzeczenie SN czym jest domniemanie prawne?
– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2006 r. I CSK 63/05 Obalenie domniemania prawnego wzruszalnego polega na wykazaniu (udowodnieniu), że choć spełnione zostały warunki określone w przesłance domniemania, to jednak w rzeczywistości nie jest (nie było) tak, jak stanowi, czy dyktuje to wniosek danego domniemania, wniosek przyjęty przez sąd z mocy normy, bez […]
zobacz więcej

art. 6 KC, art. 227 KC, art. 230 KC, art. 234 KPC
art. 6 KC Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. art. 227 KC § 1. Samoistny posiadacz może, przywracając stan poprzedni, zabrać przedmioty, które połączył z rzeczą, chociażby stały się jej częściami składowymi. § 2. Jednakże gdy połączenia dokonał samoistny posiadacz w złej wierze albo samoistny posiadacz w dobrej […]
zobacz więcej

Orzeczenie SN dot. uznania za nieodpłatną czynność umowy sprzedaży o niewspółmiernie niskiej wartości
– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r. III CKN 1312/00 We wszystkich przypadkach, gdy ochrona pewnych praw czy interesów uzależniona jest od nieodpłatnego charakteru dokonanej czynności, przyjęcie formalnego kryterium odpłatności czyniłoby tą ochronę czysto iluzoryczną. Doświadczenie wskazuje bowiem, że czynności nieodpłatne zastąpione zostałyby czynnościami, w której świadczeniu jednej strony odpowiadałoby świadczenie drugiej, […]
zobacz więcej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dot. rozumienia pojęcia stałych stosunków gospodarczych
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2004 r. I ACa 1238/03 „O stałości stosunków” w rozumieniu tego przepisu jak i obecnie art. 682 k.c. można mówić w sytuacji, gdy strony związane są pewnymi umowami gospodarczymi w dłuższym okresie (np. kooperacji, franchisingu itp.), powodującymi stałą współpracę gospodarczą między stronami. Natomiast incydentalne umowy […]
zobacz więcej

Przepisy prawa dot. skargi pauliańskiej
PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO REGULUJĄCE ROSZCZENIE PAULIAŃSKIE: Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. […]
zobacz więcej

Wypadek samochodowy – można dojść do porozumienia z ubezpieczycielem
Nie każda próba dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i cierpienia poniesione podczas wypadku samochodowego musi być walką, która swój finał znajduje w sądzie. AIF Kancelaria często kieruje sprawą w ten sposób, że miedzy Klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym dochodzi do popisania ugody. A co najważniejsze, takie porozumienie jest bardzo korzystne i satysfakcjonujące dla poszkodowanego.
zobacz więcej
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej