Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

UGODA POZASĄDOWA – wzór dla wierzycieli

Ugoda zawierana pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem jest to umowa o warunkach spłaty zadłużenia w zamian za określone ustępstwa.

Ugoda jest zawierana w różnych sytuacjach, z których najczęstszymi są:

 1. brak możliwości jednorazowej spłaty przez dłużnika
 2. sporne kwestie dotyczące realizacji usługi lub dostawy towaru

Wierzyciel w ugodzie najczęściej idzie na następujące ustępstwa:

 1. odracza termin płatności
 2. godzi się na zapłatę zadłużenia w ratach
 3. rezygnuje z części należności lub z odsetek

Co daje zawarcie ugody?

—-> więcej

_______________________________________________________________________

Miejscowość _____________, dnia _____________,

UGODA POZASĄDOWA

 

_______________________

Pieczątka firmowa dłużnika/ dane dłużnika

 

_______________________

Pieczątka firmowa wierzyciela/dane wierzyciela

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że dłużnik posiada następujące bezsporne zobowiązania względem Wierzyciela wynikające z:

poniżej określonych dokumentów:

1. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

2. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

3. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

4. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

Bezsporne zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela opiewają na kwotę należnosci głównych _____________ oraz odsetki ustawowe, które na dzień zawarcia ugody wynoszą _____________.

§ 2

Dłużnik zobowiązuje się spłacić na rzecz Wierzyciela zobowiązania określone w § 1 niniejszej umowy w następujących ratach:

1. I rata w kwocie __________ zł (słownie zł: _______________________________) płatna do dnia _______ ,

2.II rata i każda kolejna rata w kwocie __________ zł (słownie zł: ________________________________)

płatna w terminach: tygodniowych / dwutygodniowych / miesięcznych *

(*niepotrzebne skreślić)

§ 3

W razie braku zapłaty chociażby części którejkolwiek z rat, opisanych w § 2 niniejszej umowy we wskazanych tam terminach, Wierzyciel ma prawo żądania:

−     natychmiastowej zapłaty całości należności objętej niniejszą umową,

−     odsetek ustawowych liczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty rat.

§ 4

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swej ważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………                                                         …………………………….

Podpis  dłużnika                                                                                                         Podpis wierzyciela

Dane dłużnika:

NIP:……………………………………………………

PESEL:………………………………………………..

Imiona rodziców:………………………………….

Telefon:……………………………………………….

Mail:……………………………………………………

zamieszkały (pełny adres) ……………………………………………………………………………

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………

adres działalności (pełny adres) …………………………………………………………………….

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej