Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Jak odzyskać przeterminowane należności? Proces windykacji w praktyce.

AIF Kancelaria wie, że sprawy, którymi się zajmuje są dla każdego z Klientów najważniejsze i wymagają indywidualnego podejścia, staranności i właściwej komunikacji. Celem AIF Kancelarii jest jak najszybsze uzyskanie od dłużników należnych Klientom pieniędzy. Niemal każda zlecona sprawa przechodzi przez wiele etapów i pewnie nieraz zastanawiali się Państwo, jak ten proces wygląda. AIF Kancelaria chce przybliżyć Klientom zasady swojego działania, organizacji i współpracy z partnerami, dzięki którym wzrasta szansa na skuteczne zakończenie każdego postępowania.

Windykacja polubowna

AIF Kancelaria uznanie dluguPierwszym krokiem do odzyskania zaległych pieniędzy jest przekazanie AIF Kancelarii dokumentów dotyczących dłużnika, przede wszystkim tych, z których wynika wierzytelność, czyli faktur, zleceń transportowych, umów pożyczek, umów najmu i wszystkich innych, na podstawie których chcemy dochodzić od dłużnika należnych nam pieniędzy. W dokumentach tych powinny być wskazane kwoty, których nie uiścił dłużnik, terminy zapłaty oraz dane dłużnika. Przyda się również prowadzona z dłużnikiem korespondencja, uzyskane uznania długu lub wiadomości, w których dłużnik prosi o rozłożenie długu na raty lub obiecuje, że zapłaci w późniejszym terminie. To również etap, podczas którego należy przekazać AIF Kancelarii wszystkie znane informacje o dłużniku, jego imię i nazwisko, adres zameldowania, prowadzenia działalności, zamieszkania, a także numer PESEL, imiona rodziców, numery kontaktowe do dłużnika, jego adresy e-mail itp. Na podstawie tych wiadomości AIF Kancelaria przeprowadza wywiad na temat kondycji finansowej dłużnika i dzięki temu określa stopień trudności jego sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie: ustala strategię windykacyjną. Dłużnicy znajdują się w różnej sytuacji materialnej, niektórzy wymagają jedynie przypomnienia o płatności, inni potrzebują dużo większej motywacji do spłaty i sięgnięcia po wiele różnych instrumentów windykacji, od polubownej do komorniczej, dlatego też do każdej sprawy AIF Kancelaria podchodzi indywidualnie i w przybliżeniu ocenia ryzyko związane z prowadzeniem sprawy przeciwko dłużnikowi.

Na etapie windykacji polubownej do każdego z Klientów przypisany zostaje Opiekun, który kontaktuje się z Klientem, pomaga w wypełnieniu umowy, wyjaśnia wszystkie wątpliwości i gromadzi dokumenty niezbędne do dalszego postępowania. Ponieważ w windykacji czas odgrywa dużą rolę, niezwłocznie po otrzymaniu potrzebnych informacji AIF Kancelaria rozpoczyna postępowanie windykacyjne dążąc do polubownego zakończenia sprawy. Na tym etapie dział windykacji posługując się wieloma różnymi narzędziami windykacyjnymi  stara się wpłynąć na dłużnika tak, by spłacił on swoje zadłużenie. AIF Kancelaria ponagla dłużnika wezwaniami do zapłaty, pismami windykacyjnymi i telefonami. Dłużnicy zostają również wpisani do rejestrów dłużników. Wpisanie na listę dłużników potrafi skutecznie zniszczyć wizerunek dłużnej firmy, utrudnia zaciąganie kolejnych zobowiązań, uniemożliwia dostęp do korzystania z pożyczek i zawierania umów abonamentowych, a także ostrzega innych przed współpracą z dłużnikiem, dlatego jest to bardzo skuteczne narzędzie windykacyjne. Na etapie polubownym AIF Kancelaria stara się uzyskać od dłużnika uznanie długu. Czemu jest ono takie ważne? Ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczenia, jest podstawą do dochodzenia wierzytelności na kolejnych etapach windykacji i informuje, że dłużnik nie kwestionuje swojego zadłużenia. To bardzo przyspiesza windykację. O kolejnych działaniach windykatorów Klienci mogą dowiedzieć się korzystając z panelu Klienta nowoczesnego programu tAIFun i w ten sposób monitorować działania windykacyjne i pozyskiwać informacje o postępach w sprawie. Podczas tego etapu wyspecjalizowany dział windykatorów próbuje w sposób polubowny dojść do porozumienia z dłużnikiem. Wiele spraw udaje się zakończyć właśnie w taki sposób. Jeśli jednak kontakt z dłużnikiem jest utrudniony, po porozumieniu z Klientem sprawa trafia na etap sądowy.

Etap postępowania sądowego

Współpraca z Kancelarią Radców R.Ptak i WspółnicyW sytuacjach, gdy sprawa wymaga podjęcia dalszych kroków, czyli skierowania do sądu, AIF Kancelaria przekazuje niezbędne dokumenty zatrudnianej Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Spółka komandytowa, z którą z sukcesem współpracuje od wielu lat.  Kancelaria mecenasa Rafała Ptaka zatrudnia zespół ekspertów z wielu dziedzin prawa, przede wszystkim prawników specjalizujących się w procesach o zapłatę, o dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, doradców w sprawach majątkowych, pomocy prawnej w pracy i w rodzinie, ale także specjalistów z dziedziny obsługi korporacyjnej (również podmiotów zagranicznych), transakcji handlowych, rynku nieruchomości, zagadnień dotyczących upadłości, likwidacji i restrukturyzacji oraz innych.  Wspomniana kancelaria może poszczycić się bardzo dużą liczbą wygranych sporów sądowych, dobrymi taktykami perswazji na salach sądowych, wypracowanymi sposobami reagowania w każdej zaistniałej sytuacji, a przede wszystkim niezwykłą skutecznością w rozwiązywaniu spraw na etapie sądowym. Od lat AIF Kancelaria powierza sprawy swoich Klientów w sprawdzone ręce prawników, z którymi współpraca zawsze układała się pomyślnie, od których zawsze można oczekiwać jasnej komunikacji i prędkiego, ale starannego i odpowiednio dobranego działania. AIF Kancelaria wraz z prawnikami i zespołem eksperckim z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy tworzy świetnie zgrany duet oparty na wzajemnym zaufaniu, odpowiedzialności, dobrym przepływie informacji, a świeże i kreatywne podejście prawników, ich rzetelne i terminowe działanie zwiększa szanse na wygranie każdej sprawy.

Na etapie postępowania sądowego zostaje skierowany do sądu pozew o zapłatę. Następnie sąd wydaje nakaz zapłaty, a po jego uprawomocnieniu się sprawa może zostać przekazana na etap egzekucji komorniczej. Wspomniane wcześniej uznanie długu, czyli brak sprzeciwu dłużnika sprawia, że klauzula wykonalności zostaje prędko nadana nakazowi zapłaty i taki tytuł wykonawczy jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jednak nawet na etapie prowadzonego już postępowania sądowego, dłużnik wciąż naciskany jest do zapłaty. Nawet wówczas, gdy dłużnik wnosi zarzuty do nakazu zapłaty, a może to zrobić w terminie 14 dni od doręczenia mu nakazu zapłaty, AIF Kancelaria wraz z współpracującymi prawnikami robi wszystko, by obalić argumenty dłużnika i uzyskać klauzulę wykonalności. Opłaty poniesione na tym etapie są w całości egzekwowane od dłużnika powiększając jego zadłużenie.

Etap postępowania egzekucyjnego

AIF KancelariaJeśli dłużnik nadal nie spełnia swojego obowiązku zapłaty kolejnym, po sądowym, staje się etap egzekucyjny. I również wówczas AIF Kancelaria współpracuje ze specjalistami w postępowaniu egzekucyjnym z zespołu prawników Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy, którzy reprezentują AIF Kancelarię w kontaktach z komornikami, podobnie jak na etapie postępowania sądowego – w sądach. Pierwszym krokiem jest skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik, korzystając ze swoich możliwości sprawdza, czy i w jakim banku dłużnik prowadzi rachunek bankowy i czy ma na nim środki, ustala, czy dłużnikowi przysługuje nadpłata podatku, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, pojazdów lub innych ruchomości, które komornik mógłby zająć. AIF Kancelaria monitoruje cały proces egzekucyjny i na podstawie informacji uzyskanych od komornika i w porozumieniem z Klientem, podejmuje dalsze kroki zmierzające do odzyskania należności i ukierunkowujące działania komornika. Niektórzy wierzyciele są niezadowoleni z działań komorników, kiedy sprawa ich dłużnika trafi na etap egzekucyjny. Narzekają na ich powolność i niską skuteczność, ale nie zawsze pamiętają, że w dużej mierze szansa na odzyskanie pieniędzy zależy od działań wierzycieli, czyli od ich wiedzy na temat dłużnika. Przede wszystkim powinny być to informacje, jaką dłużnik prowadzi działalność, jakimi dysponuje maszynami i urządzeniami, ile i gdzie posiada oddziałów, gdzie i komu sprzedaje swój towar lub usługi, jakie posiada samochody i nieruchomości, w którym banku posiada rachunek i czy posiada udziały w jakiejś spółce. Często wierzycielowi z racji dłuższej współpracy z dłużnikiem część tych informacji jest znana. Dlatego trzeba pamiętać, by przy zawieraniu transakcji z kontrahentami starać się uzyskać jak najwięcej danych na ich temat, które można będzie wykorzystać w przypadku, gdyby okazali się niewypłacalni. Wiedza na temat składników majątku ewentualnego dłużnika bardzo przyspieszy późniejsze działania komornika i wpłynie na wysokość kwot, jakie będziemy otrzymywać w trakcie egzekucji. Wierzyciele zapominają, że to oni są motorem działań komornika, który jest zmuszony działać, tak jak chce tego wierzyciel i sam z siebie nie może wykazywać żadnej inicjatywy. To od wierzyciela zależy jakie komornik podejmie czynności. Wierzyciel powinien również pamiętać, że wskazany przez niego sposób egzekucji wiąże komornika i nie pozwala mu na prowadzenie egzekucji w inny możliwy sposób, dlatego AIF Kancelaria we wniosku egzekucyjnym wskazuje wszystkie znane sposoby egzekucji. Oczywiście zdarza się, że to komornik wie o dłużniku więcej od wierzyciela na podstawie wcześniej prowadzonych egzekucji, i może poinformować o swoich ustaleniach i oczekiwać stosownych wniosków. Ale wcale nie ma takiego obowiązku, jeżeli wcześniej to wierzyciel nie wystąpi o udzielenie w trybie art. 7601 kodeksu postępowania cywilnego informacji, czy prowadzone już jest postępowanie egzekucyjne przeciwko jego dłużnikowi i jakie są sposoby egzekucji. Mimo że jak wspominałam do tej pory, obowiązek wskazania składników majątkowych dłużnika spoczywa na wierzycielu, to jednak przepis art. 7971 k.p.c. stwarza możliwość zlecenia komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Dzieje się tak za dodatkową opłatą. Ponieważ komornik i tak nie ma uprawnień do przymuszenia dłużnika, aby ten ujawnił mu cały majątek, często bezpieczniejszą i tańszą metodą okazuje się tzw. postępowanie wyjawieniowe skierowane do majątku dłużnika. Może zostać one uruchomione przed sądem rejonowym wyłącznie z wniosku wierzyciela, nie komornika. Wniosek taki może zostać skierowany zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu egzekucji komorniczej. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika. Nie musi wcale składać wniosku egzekucyjnego do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. AIF Kancelaria na przestrzeni lat wypracowała skuteczne metody współpracy z komornikami, które zapewniają szybką i sprawną wymianę informacji, dlatego powierzając sprawę AIF Kancelarii jesteście Państwo w dobrych rękach.

AIF Kancelaria podchodzi do każdego postępowania indywidualnie i zawsze stara się znaleźć skuteczne rozwiązanie, nawet w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, dlatego zajmuje się również prowadzeniem spraw o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności przez dłużnika, kieruje pozwy przeciwko członkom zarządów dłużnych spółek oraz w sprawie przeprowadzenia rozdzielności majątkowej, gdy okazuje się, że nieruchomość lub ruchomość dłużnika należy do majątku wspólnego z małżonkiem.

Współpraca z ekspertami

Współpraca z Kancelarią Radców R.Ptak i WspółnicyTo, że AIF Kancelaria prowadzi etap postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez zatrudnianą Kancelarię Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Sp. Komandytowa oznacza, że kancelaria ta jest osobnym podmiotem związanym z AIF Kancelarią jedynie umową o stałej współpracy i AIF Kancelaria  nie odnosi żadnych korzyści płynących z kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Celem AIF Kancelarii jest zakończenie każdej sprawy sukcesem, dlatego powierza je w ręce ekspertów. Kierowanie spraw na etapie sądowym i egzekucyjnym do Kancelarii Radców Prawnych mecenasa Rafała Ptaka wiąże się z dodatkowymi kosztami obsługującej nas kancelarii prawnej, kosztami zastępstwa procesowego, klauzulowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, ale kosztów tych AIF Kancelaria dochodzi od dłużników, co daje jeszcze większą motywację do jak najskuteczniejszej windykacji.

A co z kosztami windykacji?

ocena roku przez AIFW ocenie wielu firm powierzenie windykacji wyspecjalizowanej kancelarii jest po prostu zbyt drogie i dlatego nie decydują się na dochodzenie swoich należności od dłużników i tracą swoje pieniądze. AIF Kancelaria dochodzi kosztów windykacji od dłużników, a to oznacza, że Klienci odzyskują koszty, które ponieśli zlecając sprawę do profesjonalnej windykacji. Taką możliwość daje przepis obowiązujący od 28 kwietnia 2013 roku , który dotyczy długów powstałych po tej dacie. Zlecając windykację zewnętrznej firmie możecie Państwo żądać zapłaty przez dłużnika również kosztów windykacji. Odbywa się to po zakończeniu postępowania windykacyjnego, w sytuacji, kiedy kancelaria obciąża Państwa prowizją za swoje usługi. Zapłacona faktura stanowi podstawę do roszczenia. Również dochodzenie tych kosztów na drodze sądowej oparte jest na podstawach ustawowych. To oznacza, że AIF Kancelaria nie obciąża swoich Klientów kosztami z tytułu obsługi prawnej za odzyskiwanie zapłaconych prowizji. Obsługę prawną w całości ponosi AIF Kancelaria. Wszystkie ponoszone przez Państwa koszty opłat sądowych i egzekucyjnych są zwrotne od dłużnika.

Szeroki wachlarz możliwości, wieloletnie doświadczenie, współpraca z ekspertami, innowacyjny program taAIFun, bogata wiedza merytoryczna oraz determinacja i konsekwencja w działaniu sprawiają, że zdecydowana większość spraw kierowanych do AIF Kancelarii kończy się sukcesem, a zadowoleni Klienci nie muszą martwić się już o swoje pieniądze.

Paulina Milka

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej