Skarga pauliańska to skuteczny sposób na dłużnika wyzbywającego się swojego majątku! AIF Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w roszczeniach pauliańskich

Zdarza się, że dłużnik wyzbywa się majątku. Sprzedaje lub darowuje nieruchomość, samochód, cenne ruchomości na rzecz małżonki, dziecka, brata, wspólnika… Jest na to skuteczny sposób – skarga pauliańska.

Korzyści dla wierzyciela wynikające ze skargi paulińskiej.

Obco brzmiąca nazwa „skarga paulińska”, „powództwo pauliańskie”, „roszczenie pauliańskie” nie powinna odstraszać od stosowania tego środka prawnego, ponieważ niejednokrotnie będzie ono jednym narzędziem pozwalającym na skuteczne wyegzekwowanie długu zwłaszcza, jeśli dłużnik wyzbył się swojego majątku, a działania Komornika Sądowego nie przyniosły rezultatu. Ostrze skargi paulińskiej uderza w te zachowania dłużnika, które mają na celu oszukanie wierzyciela.

Przykład: Dłużnik w drodze umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego przeniósł na rzecz swojej córki nieruchomość. Umowa darowizny została zawarta po zaciągnięciu długu wobec wierzyciela. Co zyskujemy w takiej sytuacji dzięki skardze paulińskiej? Po procesie paulińskim zakończonym sukcesem wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z tej nieruchomości, mimo że córka dłużnika nie jest jego dłużniczką.

Istota powództwa paulińskiego sprawdza się do uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią, dlatego że czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Co oznacza dokonanie czynności prawnej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela?

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Ułatwienia dla wierzyciela w procesie paulińskim, czyli znaczenie domniemań prawnych.

Domniemanie prawne oznacza, że strona w procesie nie musi dowodzić faktów, których dotyczy domniemanie, bowiem domniemanie zastępuje dowód. Istniejące domniemania prawne w procesie paulińskim to narzędzie szczególnie pomocne wierzycielowi, ponieważ to pozwany, przedkładając dowody na swoje twierdzenia, musi wykazać odmienny stan rzeczy niż przedstawiony przez wierzyciela (dowód przeciwny – obalenie domniemania).

OBOWIĄZUJĄCE DOMNIEMANIA PRAWNE W PROCESIE PAULIAŃSKIM:

  1. korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela:

− osoba pozostająca w bliskim stosunku z dłużnikiem to zarówno osoba krewny np. syn, matka, ale także osoba niebędąca krewnym np. konkubina, narzeczony, przyjaciel

  1. korzyść majątkową osoba trzecia uzyskała bezpłatnie:

− jeżeli czynność prawna była czynnością bezpłatną, nie trzeba wykazywać stosunku bliskości (zakres szerszy niż pojęcie darowizny, może być to fikcyjna umowa sprzedaży)

  1. korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
  1. jeśli wskutek dokonania darowizny dłużnik stał się niewypłacalny oznacza to, że działał ze świadomością pokrzywdzenia

Czy zatem moja wierzytelność może być chroniona w drodze powództwa pauliańskiego?

Tak, jeśli dłużnik wyzbył się majątku, darując, sprzedając w drodze innych umów przenosząc na swoich bliskich, kontrahentów przedmioty należące do majątku. W takiej sytuacji wierzyciel nie może pozostać bierny, musi szybko działać.

Jeśli zastanawiasz się nad skierowaniem pozwu pauliańskiego, ale masz wątpliwości, nie wiesz jak sformułować żądanie, skontaktuj się z nami, a my nieodpłatnie ocenimy, czy sytuacja faktyczna uzasadnia złożenie pozwu.

Pytania prosimy kierować na e mail tomasz.brusilo@aif.com.pl

JAKIE CZYNNOŚCI OBEJMUJE NASZA OFERTA DOT. PROCESÓW ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ:

  • przygotowanie pozwu najpełniej zabezpieczającego interesy Klienta: w pozwie zawieramy wniosek o zabezpieczenie roszczenia
  • czuwanie nad postępowaniem sądowym, systematycznie kontaktujemy się z sekretariatem sądu, pozyskując na bieżąco informacje
  • reprezentacja na rozprawach zawodowego pełnomocnika, posiadającego bogate doświadczenie w wystąpieniach publicznych i taktyce zadawania pytań świadkom
  • przygotowanie profesjonalnych pism procesowych uzyskiwanie odpisów dokumentów
  • wszczynanie i prowadzenie egzekucji na podstawie wyroku ze skargi paulińskiej

Przeprowadziliśmy z sukcesem liczne procesy ze skargi paulińskiej, zatem możesz polegać na naszym doświadczeniu!

Przepisy prawa dotyczące skargi pauliańskiej: Kliknij na: art. 527 – 534 KC