wierzytelności zagraniczne

AIF Kancelaria prowadzi windykację zagraniczną już w 48 państwach! Prowadzimy działania bezpośrednio w kraju dłużnika co skutkuje szybką spłatą zadłużenia

Windykacja zagraniczna to prężnie rozwijający się dział w AIF Kancelaria. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nawiązują kontakty biznesowe w państwach na całym świecie. Niestety ta „ekspansja” przynosi też zagranicznych dłużników, którzy podchodzą często opornie do spłaty swoich zobowiązań. AIF Kancelaria wychodzi na przeciw potrzebom swoich klientów i stale poszerza swoją ofertę na windykację zagraniczną.

Do zadań realizowanych przez AIF Kancelaria w procesie windykacji zagranicznej należy:

  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami,
  • bezpośrednia windykacja należności poprzez zagranicznych przedstawicieli,
  • wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami polskimi,
  • wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami zagranicznymi,
  • wspomaganie procesu sądowego postępowania układowego z wierzycielami,
  • restrukturyzacja zadłużenia oraz przygotowywanie programów naprawczych,
  • konwersja należności (np. na akcje lub udziały),
  • obrót wierzytelnościami.

Wynagrodzenie AIF Kancelaria za obsługę wierzytelności zagranicznych ustalane jest indywidualnie na podstawie analizy sytuacji dłużnika. Dyskonto to należne jest AIF za skuteczne rozwiązanie sprawy.

Część kosztów windykacji zagranicznej jest w tym przypadku pokrywane z opłaty manipulacyjnej. W ramach tej kwoty szczegółowo sprawdzamy dłużnika pod kątem posiadanego majątku, zdolności płatniczych, struktury własności etc.

Wyszkoleni windykatorzy prowadzą szeroko zakrojone negocjacje z dłużnikami w celu jak najszybszego zrealizowania wierzytelności dla naszych klientów i uzyskania dla nich jak najlepszych warunków spłat. Windykacja zagraniczna obejmuje negocjacje z dłużnikiem, który trwają zawsze 21 dni.

Skuteczna windykacja zagraniczna? Tylko z AIF Kancelaria! Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować efektywny model windykacji zagranicznej przynoszący szybkie efekty!

AIF Kancelaria wyróżnia się dużą skutecznością, ponad 75% spraw rozwiązywanych jest na etapie polubownym. W przypadku braku spłaty w określonym terminie zgodnie z procedurami kierujemy sprawę do postępowania sądowego w Polsce. Po uzyskaniu wyroku sądowego prowadzimy sprawę przed sądem zagranicznym (właściwym dłużnikowi) celem uznania wyroku uzyskanego w Polsce.

Postępowanie sądowe i egzekucja

Windykacje zagraniczne są niezwykle złożonym procesem. Końcowym etapem postępowania w sprawie realizacji wierzytelności jest skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego przy wykorzystaniu współpracujących z AIF Kancelaria zagranicznych kancelarii prawnych.

Postępowanie sądowe wobec podmiotów zagranicznych

Wobec podmiotów zagranicznych AIF Kancelaria prowadzi postępowania sądowe z reguły w Polsce w celu uzyskania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Zapewnia to przewagę w procesie, wykorzystujemy bowiem przepisy prawa polskiego i europejskiego. Postępowanie takie jest mniej kosztowne dla wierzyciela, a uciążliwe dla dłużnika. Doświadczenie wskazuje, iż często kończy się ono ugodą mediacyjną.

Inną, często szybszą, drogą dochodzenia należności jest skierowanie spraw do postępowania sądowego w kraju dłużnika. Taki proces oparty jest na prawie krajowym, musi być prowadzony przez miejscowego adwokata współpracującego z AIF Kancelaria. W większości krajów europejskich koszty procesu są jednak wyższe niż w Polsce. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub osobistego spotkania w siedzibice AIF Kancelaria we Wrocławiu.