Co dzieje się z wierzytelnością po ogłoszeniu upadłości?

AIF Kancelaria oferuje swoją pomoc w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zdaj się na wieloletnie doświadczenie naszych prawników!

Sukces skutecznego zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym polega na uważnym przygotowaniu pisma, zawarciu wszystkich wymaganych informacji oraz zachowaniu odpowiedniej formy dokumentów załączanych do zgłoszenia.

Skąd wierzyciel dowiaduje się o postępowaniu upadłościowym?

Zasadą jest, że syndyk zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości dłużnika i wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności, przy czym, aby syndyk mógł zawiadomić wierzyciela, musi dysponować informacją o jego adresie. Brak zawiadomienia wierzyciela przez syndyka o ogłoszeniu upadłości nie oznacza, że wierzyciel nie może zgłosić swojej wierzytelności, a jedynie, że syndyk nie posiadał informacji o wierzycielu i dlatego nie skierował do niego zawiadomienia. Informacje o upadłości można odnaleźć również w internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym http://www.imsig.pl/

Podstawa prawna. Kliknij na: art. 176 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Sąd, do którego kierujemy zgłoszenie wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności kierujemy do sądu upadłościowego – sądu rejonowego – sądu gospodarczego (sąd rejonowy wydział gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych). W zawiadomieniu o upadłości syndyk wskazuje, do jakiego sądu powinno zostać skierowanie zgłoszenie wierzytelności.

Podstawa prawna: Kliknij na art. 18 Prawo upadłościowe i naprawcze.

Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności, czyli jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

− sygnaturę akt sprawy upadłościowej

− imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę;

− określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

− dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;

− kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona

− zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;

− w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

− stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;

− jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj

− numer rachunku bankowego, na który winne być przelane sumy ujęte w planie podziału funduszów masy upadłości

− należy załączyć odpis z rejestru KRS/ zaświadczenie z EDG

Podstawa prawna: Kliknij na: art. 239 i 240 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Załączniki do zgłoszenia wierzytelności.

Kwestia szczególnie istotna, ponieważ stanowi najczęstszą przyczynę zwrotów wierzytelności przez sąd. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność powinien załączyć dokumenty uzasadniające zgłoszenie, czyli np. fakturę VAT, wyrok, ale konieczne jest zachowanie formy, to znaczy dokumenty muszą zostać dołączone:

− w oryginale lub

− notarialnie poświadczone lub

− poświadczenia odpisów może dokonać radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność

Termin na zgłoszenie wierzytelności.

Wierzytelność należy zgłosić w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Termin zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym nie może być krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W praktyce jest to termin 2 – 3 miesięczny. Nawet jeśli upłynął termin do zgłaszania wierzytelności, wierzyciel nadal może zgłosić swoją wierzytelność, ale naraża się na niekorzystne konsekwencje prawne, o czym poniżej.

Podstawa prawna. Kliknij na: art. 236 ust. 1, 51 ust. 1 pkt. 4 Prawa upadłościowego i naprawczego

Co w przypadku gdy termin do zgłoszenia wierzytelności nie został zachowany?

Spóźnione zgłoszenie wierzytelności jest bardzo dotkliwe dla wierzyciela, ponieważ bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności dokonane już w postępowaniu upadłościowym, są skuteczne względem wierzyciela, który nie dochował terminu, co może oznaczać mniejsze zaspokojenie lub brak zaspokojenia z funduszów masy upadłości. Przy ustaleniu, które czynności w postępowaniu upadłościowym są skuteczne względem wierzyciela, decyduje moment umieszenia wierzytelności na liście wierzytelności, a nie moment zgłoszenia.

Podstawa prawna. Kliknij na: art. 252, 253, 262 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Zarządzenie o zwrocie wierzytelności.

Znaczenie zachowania 7 – dniowego terminu na uzupełnienie braków formalnych zgłoszenia wierzytelności.

Jeśli zgłoszenie wierzytelności było wadliwe, z sądu otrzymamy pismo – zarządzenie o zwrocie wierzytelności. W tej sytuacji wierzyciel nie może pozostać bierny, powinien uzupełnić braki wskazane w zarządzeniu sędziego – komisarza np. w zakresie przedłożenia właściwych dokumentów, wówczas zgłoszenie wierzytelności będzie skuteczne, ale dniem zgłoszenia będzie dzień uzupełnienia braków.

Podstawa prawna Kliknij na: art. 242 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Zażalenie na zarządzenie o zwrocie wierzytelności.

Sędzia – komisarz wydał zarządzenie o zwrocie wierzytelności, czy tą decyzję sędziego wierzyciel może kwestionować? Tak, wierzyciel może wnieść zażalenie na zarządzenie o zwrocie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi siedem dni i liczony jest od dnia doręczenia zarządzenia wierzycielowi. Zażalenie podlega opłacie stałej wynoszącej 30 zł.

Podstawa prawna Kliknij na: art. 14 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ważne: pomimo zarządzenia o zwrocie, wierzyciel może ponownie zgłosić wierzytelność!