Egzekucja z majątku wspólnego w drodze pozwu o rozdzielność majątkową dłużnika i jego małżonka

AIF Kancelaria wykorzystuje wszystkie możliwe sposoby, by odzyskać powierzoną nam wierzytelność. Pozew o rozdzielność majątkową to dobry sposób na wyegzekwowanie należności od dłużnika.

Cel? Aby zrozumieć cel, najpierw należy poznać zasadę. Zasadą jest, że jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, to wierzyciel może prowadzić egzekucję z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku osobistego dłużnika. Po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej i dokonaniu podziału majątku, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję ze składników majątku, które wejdą do majątku osobistego dłużnika, a które nie mogły być zajęte w drodze egzekucji z uwagi na to, że stanowiły majątek wspólny dłużnika i jego małżonka. Pozew o rozdzielność majątkową to bardzo skuteczny sposób na wyegzekwowanie wierzytelności.

Podstawa prawna: Kliknij na: art. 41 w zw. z art. 33 KRO, art. 776 (1) KPC

Jakie pismo procesowe kierujemy do sądu? Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Strony postępowania. Stroną powodową jest wierzyciel jednego z małżonków, pozwanymi małżonkowie. Należy podać dane identyfikujące strony, czyli imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę w przypadku przedsiębiorców.

Do którego sadu kierujemy pozew? Do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Podstawa prawna: Kliknij na: art. 17 pkt. 4 KPC, 41 KPC, art. 12 ust. 1 pkt. 3 podpkt. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Jak sformułować żądanie? „Na podstawie przepisu art. 52 § 1a KRO., wnoszę o:

ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy pozwanymi Anną Jagoda i Pawłem Jagoda, których małżeńska wspólność ustawowa wynika z zawartego przez nich małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 15.03.2011 r. we Wrocławiu zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych”.

Podstawa prawna żądania. Kliknij na: art. 52 § 1a KRO.

Wskazanie na wierzytelność, która przysługuje wierzycielowi, czyli powołanie orzeczenia sądowego. W treści pozwu należy podać datę orzeczenia sądowego, sąd, który wyrokował oraz sygnaturę sprawy. Odpis wyroku/nakazu zapłaty należy załączyć do pozwu. Wierzyciel może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej tylko jeśli dysponuje prawomocnym tytułem wykonawczym, niezapłacone faktury VAT są niewystarczające dla powodzenia tego procesu.

Uprawdopodobnienie, że zaspokojenie wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Należy podkreślić, że chodzi o uprawdopodobnienie a nie udowodnienie. Przykładowo wierzyciel może przedłożyć dokument od Komornika Sadowego wykazujący, że egzekucja przeciwko jednemu z małżonków (dłużnikowi) pozostaje bezskuteczna i dlatego zasadnym jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków, tak aby wierzyciel mógł prowadzić egzekucję ze składników majątku, które po podziale wejdą do majątku osobistego małżonka – dłużnika.

Kliknij na: orzecznictwo dot. rozumienia terminu uprawdopodobnienie.

Czy załączać do pozwu odpis aktu małżeństwa? Do pozwu o rozdzielność majątkową powód powinien załączyć odpis aktu małżeństwa. Wierzyciel może uzyskać odpis aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym został zawarty akt małżeństwa (ustalając właściwy USC można sugerować się miejscem zamieszania małżonków).

Jaka oplata od pozwu? 200 zł. Kliknij na: art. 27 pkt. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Nie mam środków na pokrycie opłaty sądowej, czy rezygnować z powództwa? Nie, wystarczy w pozwie zawrzeć wniosek o treści „wnoszę o zwolnienie od poniesienia kosztów sadowych w całości”, wówczas koniecznym jest jednak załączenie do pozwu wypełnionego oświadczenia majątkowego (kliknij na słowa „oświadczenia majątkowego” i wówczas otworzy się właściwy formularz sadowy do wypełnienia).

Zabezpieczenie powództwa? Uzasadnione zwłaszcza, gdy do majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas strona powodowa można wnioskować w pozwie o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości i nakazanie Sądowi Rejonowemu Wydziałowi Ksiąg Wieczystych wpisania ostrzeżenia o zakazie zbywania nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Zasadność wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy wykazać. Jeśli zabezpieczenie dotyczy nieruchomości należy załączyć do pozwu elektroniczny wydruk księgi wieczystej, który nieodpłatnie można pobrać ze strony http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować i pomożemy Ci ocenić sprawę oraz przygotować kompletny pozew o rozdzielność majątkową, zaspokajający Twoje roszczenia w najpełniejszym zakresie. Konsultacja u naszego Eksperta nic nie kosztuje!