Uległeś wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym? Masz szansę na wysokie odszkodowanie!

Każdy poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym ma prawo do roszczenia odszkodowawczego! Prawo zobowiązało rolników do nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czyli OC rolników. Ubezpieczenie to ma na celu pokrycie szkód wyrządzonych przez rolnika i osoby, które pozostają z nim w gospodarstwie domowym. Polisa OC obejmuje też pracowników wykonujących czynności na rzecz rolnika. Dzięki tej polisie możliwe jest dochodzenie odszkodowania dla każdego pokrzywdzonego. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje na wszelki powstałe szkody powstałe na skutek prac wykonywanych na roli, użycia maszyn rolniczych, pojazdów w ruchu drogowym, a także w związku z hodowlą bydła. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie obejmuje uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć i uszkodzenie mienia.

Prawnicy AIF Kancelaria są do Twojej dyspozycji! Oddaj swoją sprawę w ręce doświadczonych specjalistów

Poszkodowani w wypadkach w rolnictwie mają szansę na kilka rodzai roszczeń odszkodowawczych:

  • Zadośćuczynienie – to świadczenie mające na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy psychicznej i fizycznej
  • Szkoda osobowa – osoby poszkodowane w wypadkach w rolnictwie mogą ubiegać się o odszkodowanie, które ma na celu pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
  • Zwrot kosztów – obejmuje wydatki na leczenie, rehabilitację, opiekę osób trzecich, leki i transport do placówek medycznych. Ponadto pokrzywdzony może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie do wykonywania nowego zawodu.
  • Wyrównanie utraconych zarobków – poszkodowany ma prawo dochodzenia zwrotu z tytułu utraconego dochodu na skutek wypadku
  • Renta – to świadczenie ma na celu wyrównanie strat z tytułu utraconego dochodu

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie obejmuje też roszczenie odszkodowawcze dla rodzin, które na skutek zaistniałych zdarzeń straciły bliskiego. Mogą się oni ubiegać o zadośćuczynienie za śmierć i inne świadczenia odszkodowawcze.