Procesy

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako narzędzie windykacji stosowane przez AIF Kancelaria

Jak skutecznie spowodować sankcję wobec nieuczciwego dłużnika?
Często zdarza się, że dłużnik długotrwale nie płaci swoich zobowiązań, a mimo wszystko prowadzi dalej działalność gospodarczą. Tymczasem w takiej sytuacji powinien ogłosić upadłość, niezależnie od tego, czy prowadzi spółkę z o.o., czy jednoosobową działalność gospodarczą.
Jeżeli dłużnik nie płaci w terminie faktur VAT a nie wszczął postępowania upadłościowego, sankcją za zaniechanie dłużnika jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej!

01

Pozew o rozdzielność majątkową

Cel? Aby zrozumieć cel, najpierw należy poznać zasadę. Zasadą jest, że jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, to wierzyciel może prowadzić egzekucję z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku osobistego dłużnika. Po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej i dokonaniu podziału majątku, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję ze składników majątku, które wejdą do majątku osobistego dłużnika, a które nie mogły być zajęte w drodze egzekucji z uwagi na to, że stanowiły majątek wspólny dłużnika i jego małżonka.
Podstawa prawna: art. 41 w zw. z art. 33 KRO, art. 776 (1) KPC

02

Zgłoszenie wierzytelności / upadłości

Uwagi do prawidłowego sporządzenia zgłoszenia wierzytelności.
Sukces skutecznego zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym polega na uważnym przygotowaniu pisma, zawarciu wszystkich wymaganych informacji oraz zachowaniu odpowiedniej formy dokumentów załączanych do zgłoszenia.

03

SKARGA PAULIAŃSKA

Zdarza się, że dłużnik wyzbywa się majątku. Sprzedaje lub darowuje nieruchomość, samochód, cenne ruchomości na rzecz małżonki, dziecka, brata, wspólnika… Jest na to skuteczny sposób – skarga pauliańska.
Korzyści dla wierzyciela wynikające ze skargi paulińskiej.
Obco brzmiąca nazwa „skarga paulińska”, „powództwo pauliańskie”, „roszczenie pauliańskie” nie powinna odstraszać od stosowania tego środka prawnego, ponieważ niejednokrotnie będzie ono jednym narzędziem pozwalającym na skuteczne wyegzekwowanie długu zwłaszcza, jeśli dłużnik wyzbył się swojego majątku a działania Komornika Sądowego nie przyniosły rezultatu. Ostrze skargi paulińskiej uderza w te zachowania dłużnika, które mają na celu oszukanie wierzyciela.

04

Skuteczność złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Jakie sankcje grożą dłużnikowi w przypadku udowodnienia mu winy? Najczęściej jest to wyrok pozbawienia wolności, przy czym często sąd ogranicza czas odbywania kary do minimum oraz kara jest udzielana w zawieszeniu. Sąd może także zasądzić obowiązek naprawienia szkody, czyli w wyroku karnym zobowiązać dłużnika do zapłaty.

05

Upadłość konsumencka / transgraniczna

Zagraniczne przepisy ratunkiem dla dłużników? AIF Kancelaria ma szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu upadłości transgranicznej!Utrata pracy, niespłacone faktury, piętrzące się raty za kredyty potrafią doprowadzić do ruiny finansowej. Wielu dłużników ucieka

06