zakaz prowadzenie działalności

AIF Kancelaria nie boi się trudnych dłużników! Z powodzeniem walczymy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla każdego nierzetelnego kontrahenta

zakaz prowadzenie działalności

Często zdarza się, że dłużnik długotrwale nie płaci swoich zobowiązań, a mimo wszystko prowadzi dalej działalność gospodarczą. Tymczasem w takiej sytuacji powinien ogłosić upadłość, niezależnie od tego, czy prowadzi spółkę z o.o., czy jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeżeli dłużnik nie płaci w terminie faktur VAT a nie wszczął postępowania upadłościowego, sankcją za zaniechanie dłużnika jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej!

Sankcja bardzo dotkliwa dla przedsiębiorców. Dlaczego? Osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie może podjąć legalnej działalności gospodarczej. Zakaz  orzekany jest na okres od trzech do dziesięciu lat.

Co oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby. Sąd orzeka zawsze łącznie wszystkie ww. prawa.

W jaki sposób przesłać nam dokumenty i informacje: wystarczy wysłać e mail zatytułowany „Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej”. W treści e maila należy krótko opisać sprawę i załączyć kopie dokumentów (wskazane poniżej).

E mail należy wysłać na adres: tomasz.brusilo@aif.com.pl

Wobec kogo zakaz? Wobec osób zobowiązanych z mocy ustawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W jakich okolicznościach zakaz? Dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, czyli w ciągu dwóch tygodni od dnia powstania stanu niewypłacalności.

Jakie dokumenty konieczne?

−       kopie niezapłaconych faktur VAT wraz z podaniem informacji o aktualnym stanie zadłużenia

−       tytuły wykonawcze: wyroki, nakazy zapłaty, jeśli było prowadzone postępowanie sądowe

−       pisma od Komornika Sądowego o stanie egzekucji, jeśli było/jest prowadzone postępowanie egzekucyjne (chodzi o pisma Komornika Sądowego zawierające informację o efektach egzekucji z poszczególnych składników majątku dłużnika)

Jakie informacje konieczne?

−       dane dłużnika: firma, numer KRS, siedziba, adres zamieszkania

−       wszelkie informacje o innych wierzycielach dłużnika, szczególnie pomocne okażą się takie informacje jak: imię i nazwisko (nazwa) wierzyciela, adres siedziby

Nasze działania, czyli czego może oczekiwać Klient:

uzyskujemy dokumenty z aktów rejestrowych przedsiębiorców, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat, a następnie dokonujemy szczegółowej analizy kondycji finansowej spółki

  1. gromadzimy dokumenty i informacje konieczne do sporządzenia wniosku o ogłoszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  2. zapewniamy profesjonalną obsługę radcy prawnego ze specjalnością w prawie upadłościowym i naprawczym
  3. sporządzamy kompletny wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i kierujemy do właściwego sądu
  4. monitorujemy sprawę w sądzie upadłościowym i informujemy Klienta o postępie sprawy
  5. przygotowujmy odpowiedzi na wezwania sądu i pisma dłużnika w toku postępowania
  6. uzyskujemy z sądu odpisy i kserokopie dokumentów
  7. w razie wniesienia odwołania prowadzimy postępowanie apelacyjne

W razie wątpliwości …

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji, nie wiesz, czy możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec Twojego dłużnika, wyślij e maila na adres: tomasz.brusilo@aif.com.pl i my nieodpłatnie ocenimy szanse powodzenia sprawy!

Zapewniamy efektywną i serdeczną współpracę!

W przypadku jakichkolwiek trudności, służymy pomocą pod numerem telefonu: 71 349 09 11

Dostęp do przepisów prawnych regulujących orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kliknij:  Tytuł X art. 373 – 377 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

Dostęp do najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kliknij:  Orzeczenia Sądu Najwyższego.

Poniżej prezentujemy przykład sprawy, w której orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej byłoby możliwe.

Piotr Czarny był Prezesem Zarządu spółki „CzarnyIbiały” Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu w okresie od 2004 do 2010 r. Za rok 2007 spółka wykazała stratę finansową w wysokości 600.000,00 zł, a za rok 2008 stratę w wysokości 850.000,00 zł.  Spółka nie tylko nie płaciła faktur VAT wobec swoich kontrahentów, ale także powstało zadłużanie wobec Urzędu Skarbowego. Pan Czarny w listopadzie 2010 r. złożył rezygnację. Przez cały okres zajmowania stanowiska prezesa zarządu P. Czarny  nie złożył do sądu  wniosku o ogłoszenie upadłości.

Powiększająca się strata finansowa spółki przeświadcza o jej trudnej kondycji finansowej, a istniejące wymagalne zobowiązania potwierdzają stan niewypłacalności spółki. Pan P. Czarny był Prezesem Zarządu spółki, a zatem spoczywał na nim ustawowy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, Pan Czarny tego nie uczynił, zatem sankcją za jego zaniechanie może być orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.