Skip to content

Czy weksel można poręczyć?

Poręczenie wekslowe (aval) polega na zobowiązaniu się przez osobę trzecią względem posiadacza weksla do zapłaty sumy wekslowej w całości lub w części, jeżeli poręczony dłużnik sam tego nie zrobił.

Poręczyciel odpowiada bezwarunkowo, podobnie jak wystawca. Jeżeli poręczyciel nie ma rozdzielności majątkowej ze swoim małżonkiem konieczna jest zgoda małżonka na poręczenie weksla pod rygorem nieważności poręczenia. Formalnie poręczenie polega na tym, że poręczyciel podpisuje się na pierwszej stronie weksla lub na odwrotnej stronie z klauzulą „poręczam”.