Skip to content

Czy weksel można sprzedać?

Obieg wekslowy. Każdy weksel można przenieść przez indos chociażby nie był wyraźnie wystawiony na zlecenie. Wystawca może jednak wyłączyć obiegowy charakter weksla poprzez zamieszczenie na odwrocie klauzuli: „nie na zlecenie”, „imienny”, „bez prawa indosowania”.

Weksel taki staje się papierem wartościowym imiennym i przenieść prawa z takiego weksla można jedynie w drodze indosu i wydania.

Indosant – osoba przenosząca prawa z weksla.

Indosatariusz – osoba nabywająca prawa w drodze indosu.

Pierwszym indosantem może być tylko remitent.

Indos ma formę pisemnego oświadczenia umieszczonego na wekslu (lub przedłużku) i musi zawierać co najmniej podpis zbywcy.

Indos powinien być bezwarunkowy.

Indos częściowy jest nieważny.

Nabycie weksla w drodze indosu ma charakter pierwotny tzn. na indosatariusza przechodzą wszystkie prawa z weksla, a nie tylko te, które przysługiwałyby indosantowi, a które ze względu na ewentualne zarzuty osobiste mogłyby doznawać ograniczenia.

Z uwagi na formę indosu wyróżniamy:

– indos zupełny: obok indosanta zawiera określenie osoby indosatariusza oraz datę i miejsce sporządzenia;

– indos in blanco: ogranicza się tylko do podpisu indosanta (dla swej ważności musi być umieszczony na odwrocie weksla – z przodu to poręczenie); posiadacz takiego weksla może: uzupełnić indos, indosować dalej in blanco lub wykorzystać charakter weksla jako papieru na okaziciela i przenieść go bez indosowania;

Indosant przez umieszczenie swojego podpisu staje się gwarantem wykonania zobowiązania wekslowego.

Przyjęcie weksla

Są cztery sposoby określające termin zapłaty:

1. za okazaniem

2. w pewien czas po okazaniu

3. w pewien czas po wystawieniu

4. w oznaczonym dniu.

Weksle z innymi oznaczeniami są nieważne.

Posiadacz weksla nie ma obowiązku przyjęcia zapłaty przed terminem płatności.

Protest

Jest to formalne stwierdzenie odmowy przyjęcia lub zapłaty weksla – konieczny warunek powstania roszczenia regresowego posiadacza.

Protest sporządza notariusz a przy odmowie zapłaty także urząd pocztowy.

Protest powinien być sporządzony na odwrocie weksla. Dzięki protestowi posiadacz weksla zachowuje prawo tzw. poszukiwania zwrotnego przeciwko poprzedzającym go indosantom, wystawcy weksla trasowanego oraz ich poręczycielom.