Skip to content

Jak korzystać z Krajowego Rejestru Sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy
Wszelkie informacje na temat kontrahenta, który prowadzi działalność w formie spółki bądź stowarzyszenia, można uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adresy wydziałów KRS można znaleźć w Internecie na stronie: www.ms.gov.pl. Aktualny odpis z dokumentów KRS na temat kontrahenta można uzyskać za niewielką opłatą (ok. 30 zł) w ciągu kilku minut.

KRS składa się z trzech osobnych rejestrów:
1) rejestru przedsiębiorców,
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej,
3) rejestru dłużników niewypłacalnych.
W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się m.in. dane dotyczące oznaczenia dłużnika (nazwa firmy, REGON lub nazwisko i imiona oraz PESEL), podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub wyjawienie majątku, oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności.
Ponadto na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy, wystawiony przeciwko osobie fizycznej, do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisywani są dłużnicy, którzy w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacili należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.
Krajowy Rejestr Sądowy spełnia między innymi funkcję informacyjną, która polega na udostępnianiu określonym podmiotom informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej czy też sposobie jego reprezentowania. W rejestrze gromadzone są informacje o przedsiębiorcy istotne dla obrotu gospodarczego, m.in.: o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, liście wierzycieli wraz z określeniem wysokości niespłaconych wierzytelności.
Analiza dokumentów znajdujących się w KRS wymaga doświadczenia, dlatego wykonanie tego zadania dobrze jest powierzyć podmiotowi mającemu doświadczenie w pracy z taką dokumentacją.
Wyciągi z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urzędy gminy
W przypadku gdy kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w celu jego weryfikacji należy się udać do urzędu gminy i sprawdzić informacje zamieszczone w ewidencji działalności gospodarczej.
Warto pamiętać, że chcąc uzyskać informacje nie musimy wykazywać żadnego interesu prawnego. Rejestry można przeglądać tylko na miejscu, nie można ich wynosić na zewnątrz, można samemu wynotować potrzebne dane lub żądać wydania z nich urzędowych odpisów i wyciągów. Za wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej musimy uiścić opłatę w wysokości 16 zł (5 zł za podanie, 11 zł za informację).

Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego macie Państwo zapewniony bezpłatnie poprzez naszą stroną internetową

www.aif.com.pl