Skip to content

Jak przygotować weksel

Weksel to papier wartościowy, w którym wystawca weksla przyrzeka bezwarunkową zapłatę określonej sumy pieniężnej albo poleca zapłatę osobie trzeciej.

Aktualnie blankiet wekslowy nie jest konieczny, z uwagi na to, że od weksli nie pobiera się opłaty skarbowej (od 01.01.2007 r.) Można zatem samemu sporządzić ważny weksel.
Weksel in blanco (niezupełny) został uregulowany w art. 10 Prawa wekslowego z dnia 28.04.1936 (Dz.U. Nr 37 poz.282). Taki weksel mimo, że jest niezupełny pozostaje ważny, ale aby mógł zostać uruchomiany (przedstawiony do zapłaty dłużnikowi wekslowemu) musi zostać uzupełniony.
Jeśli jest to weksel własny (sola) wówczas musi zawierać elementy określone w art. 101 Prawa wekslowego:
1) nazwę \”weksel\” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7) podpis wystawcy wekslu.

Dla wystawcy weksla

Wystawca przyjmuje bezwarunkową odpowiedzialność za zapłatę weksla. Przed wystawieniem weksla należy się zastanowić, czy będzie możliwe dopełnienie zobowiązania. Sam weksel jest podstawą do dochodzenia przez jego posiadacza zapłaty. Ważność zobowiązania nie zależy tu od ważności stosunku prawnego, który uzasadniał jego zaciągnięcie. Spłacając swój dług pamiętaj, żeby odzyskać weksel. Trasat może go ponownie wykorzystać.

Dla trasata

Trasat jest osobą, która może posłużyć się wekslem w celu realizacji zobowiązania. Weksel jest dobrym zabezpieczeniem, ponieważ jego wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty. W postępowaniu sądowym umożliwia szybkie i bezsporne odzyskanie należności. Sąd analizuje jedynie prawidłowość wypełnienia weksla, przyjmując, że zobowiązanie istnieje bezwarunkowo i jest w pełni wymagalne. Dłużnik nie ma prawa do złożenia zarzutów z tego powodu.