Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji? Etap wstępny: sprawdzenie wierzytelności przed przyjęciem sprawy

Etap wstępny: sprawdzenie wierzytelności przed przyjęciem sprawy

 

AIF Kancelaria

Przed przyjęciem sprawy sprawdzamy wstępnie wierzytelność i dłużnika. Etap ten ma na celu ustalenie najkorzystniejszej dla Klientów wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie wierzytelności i odzyskanie długu. Analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa, jakie jest przeterminowanie długu. Dzięki temu macie Państwo gwarancję ustalonej ceny za skuteczną realizację usługi.

 

TERMIN:

  • do 2 dni (w skomplikowanych sprawach do 3 dni)

KOSZTY:

  • pokrywa AIF Kancelaria

Wysokość dyskonta pobieranego przez AIF Kancelaria wynika z oceny sytuacji dłużnika, sytuacji branży, w której działa dłużnik, nominału wierzytelności i sposobu jej udokumentowania przez wierzyciela.

Nasz zysk zawiera się w przedziale 3% – 25% od należności podstawowej przy wierzytelnościach pochodzenia krajowego. Co do zasady nie pobieramy zaliczek na poczet prowadzonych przez nas spraw.

W przypadku stałej współpracy lub zleceń pakietowych wszystkie warunki finansowe podlegają negocjacjom i są ustalane na stałym, bardzo korzystnym poziomie.

Odzyskujemy wierzytelności na podstawie następujących dokumentów:

  • faktur
  • umów
  • weksli
  • oświadczenia dłużników
  • dokumentów odbioru towaru/usługi
  • innych dokumentów z których mogą wynikać wierzytelności