Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 16 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1350 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

14 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 350
wygranych spraw

Pytania i odpowiedzi


Jak realizujemy windykację bezpośrednią?
Jak realizujemy windykację bezpośrednią?
zobacz więcej

Korzyści ze stałej współpracy
– korzystacie Państwo z doświadczenia profesjonalistów
– obiektywizujecie negocjacje
– optymalizujecie pracę swoich pracowników
– oszczędzacie na kosztach procesu
– płacicie za efekty
– korzystacie z naszych dobrych relacji z instytucjami
– korzystacie z naszej bazy danych
– po prostu znamy się na tym
zobacz więcej

Jak realizujemy proces windykacji? Etap wstępny: sprawdzenie wierzytelności przed przyjęciem sprawy
Etap wstępny: sprawdzenie wierzytelności przed przyjęciem sprawy
Przed przyjęciem sprawy sprawdzamy wstępnie wierzytelność i dłużnika. Etap ten ma na celu ustalenie najkorzystniejszej dla Klientów wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie wierzytelności i odzyskanie długu. Analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa, jakie jest przeterminowanie długu. Dzięki temu macie Państwo gwarancję ustalonej ceny za skuteczną realizację usługi.
zobacz więcej

Jak realizujemy proces windykacji. Etap pierwszy: Wezwanie do zapłaty
Po zawarciu umowy windykacji AIF Kancelaria wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty listem poleconym. Wezwanie do zapłaty spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa i umożliwia skierowanie sprawy do sądu. Jednocześnie w części spraw wysyłane jest wezwanie do zapłaty faxem lub emailem w celu jak najszybszego rozpoczęcia windykacji.
zobacz więcej

Jak realizujemy proces windykacji? Etap drugi: Postępowanie polubowne
Etap polubowny jest najważniejszą częścią prowadzonych działań windykacyjnych. Wezwanie dłużnika do zapłaty oraz działanie za pomocą pism w obecnej sytuacji gospodarczej okazuje się nieskuteczne wobec zdecydowanej większości przedsiębiorstw i małych firm. Brak zapłaty w terminie związany jest zazwyczaj z kłopotami finansowymi dłużnika a jeszcze częściej z chęcią uzyskania „taniego kredytu”.
zobacz więcej

Jak realizujemy proces windykacji? Etap trzeci: Spłata zadłużenia lub zawarcie ugody
Na tym etapie: odzyskujemy należności, uzyskujemy zabezpieczenie wierzytelności, zawieramy ugody, dokonujemy wywiadu gospodarczego, przygotowujemy dokumentację do ewentualnego postępowania sądowego, kompensujemy, przejmujemy zobowiązania od dłużnika.
zobacz więcej

Jak realizujemy proces windykacji. Etap piąty: Windykacja bezpośrednia
Na tym etapie: prowadzimy windykację bezpośrednią, dokonujemy wywiadu gospodarczego w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności dłużnika
zobacz więcej

Jak realizujemy proces windykacji. Etap szósty: Spłata zadłużenia – zakończenie postępowania windykacyjnego
To najważniejszy etap naszych działań – skuteczne zakończenie postępowania windykacyjnego. W terminie 7 dni od odzyskania należności AIF Kancelaria jest zobowiązana umownie do dokonania rozliczenia wpłaty od dłużnika.
Wierzyciel po otrzymaniu faktury VAT w terminie 7 dni dokona zapłaty za wykonaną usługę.
zobacz więcej

Jak korzystać z Krajowego Rejestru Sądowego
Wszelkie informacje na temat kontrahenta, który prowadzi działalność w formie spółki bądź stowarzyszenia, można uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adresy wydziałów KRS można znaleźć w Internecie na stronie: www.ms.gov.pl. Aktualny odpis z dokumentów KRS na temat kontrahenta można uzyskać za niewielką opłatą (ok. 30 zł) w ciągu kilku minut.
zobacz więcej

Jak sprawdzić księgi wieczyste nieruchomości?
W przypadku gdy przedmiotem obrotu handlowego jest nieruchomość, warto zasięgnąć informacji na jej temat w księdze wieczystej. Dla każdej nieruchomości prowadzona jest osobna księga mająca swój numer (przypisana ona jest do nieruchomości, a nie do właściciela).
zobacz więcej

Jak przygotować weksel
Weksel to papier wartościowy, w którym wystawca weksla przyrzeka bezwarunkową zapłatę określonej sumy pieniężnej albo poleca zapłatę osobie trzeciej.
zobacz więcej

Czy weksel można poręczyć?
Poręczenie wekslowe (aval) polega na zobowiązaniu się przez osobę trzecią względem posiadacza weksla do zapłaty sumy wekslowej w całości lub w części, jeżeli poręczony dłużnik sam tego nie zrobił.
zobacz więcej

Weksel trasowany a weksel własny, weksel „IN BLANCO”
Weksel trasowany, jest to pisemne polecenie wystawcy skierowane do trasata dotyczące bezwarunkowej zapłaty na rzecz remitenta określonej sumy pieniężnej.
zobacz więcej

Co to jest przelew wierzytelności (długu)
Na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 509 k.c. i nast.) wierzytelność (dług) może zostać przelana do majątku osoby trzeciej. Cesja dokonywana jest na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Cedentem (który przelewa zobowiązanie), a Cesjonariuszem (który wchodzi w prawa wierzyciela). Do dokonania przelewu nie potrzeba zgody dłużnika.
zobacz więcej

Czy weksel można sprzedać?
Obieg wekslowy. Każdy weksel można przenieść przez indos chociażby nie był wyraźnie wystawiony na zlecenie. Wystawca może jednak wyłączyć obiegowy charakter weksla poprzez zamieszczenie na odwrocie klauzuli: „nie na zlecenie”, „imienny”, „bez prawa indosowania”.
zobacz więcej

Kiedy weksel się przedawnia ?
Roszczenie wekslowe przeciwko akceptantowi weksla trasowanego wystawcy weksla własnego przedawniają się z upływem 3 lat licząc od dnia płatności weksla (art. 70 prawa wekslowego)
zobacz więcej

Porozumienie wekslowe, deklaracja wekslowa
Porozumienie wekslowe ma zwykle formę pisemnej deklaracji wekslowej.
zobacz więcej

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia szkody z polisy OC i AC
Jeżeli zwrócicie się Państwo do nas o pomoc, doradzimy, jak udokumentować fakty związane ze szkodą. Jeżeli jesteście Państwo w trakcie usuwania szkód, możemy zasugerować zebranie następujących dokumentów i informacji, które znacznie ułatwią uzyskanie odszkodowania.
zobacz więcej

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych
Ubezpieczenia komunikacyjne mają zabezpieczać właścicieli samochodów, sprawców wypadków i kolizji oraz poszkodowanych przed konsekwencjami zdarzeń z udziałem pojazdów.

Ubezpieczenia te chronią nie tylko w przypadku szkód majątkowych, jak zniszczenie pojazdu, ale przede wszystkim zabezpieczają wszystkie strony przed coraz większymi odszkodowaniami z tytułu ubytku na zdrowiu i zadośćuczynienia.
zobacz więcej

Jakie działania podjąć zaraz po wypadku?
Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy.
W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia; np. w oświadczeniu przez sprawcę.
Zapisuj dane świadków i najlepiej poproś ich o pisemne oświadczenie.
Wykonaj zdjęcia choćby telefonem komórkowym lub poproś Policję aby takie zdjęcia wykonała.
W sytuacjach spornych zwracaj uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring firm czy też miejski.

Zanotuj dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela!
zobacz więcej

Jak uzyskać odszkodowanie za granicą? Opisujemy przykład wypadku z Belgii
Wszyscy chcielibyśmy uniknąć wypadków komunikacyjnych, chorób lub innych nieszczęść, szczególnie jeśli przytrafią się nam poza granicami kraju. Jednak każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń i zarzuca ubieganie się o należne im odszkodowanie z uwagi na nieznajomość obcego języka, obyczajów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. W rezultacie wracają zrezygnowani do kraju i nie podejmują próby walki o to, co im się należy. Tak nie musi być. Dzięki AIF Kancelarii poszkodowani w wypadkach drogowych, również tych, które miały miejsce poza granicami Polski, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód.
zobacz więcej

Z AIF Kancelaria wywalczysz odszkodowanie za granicą
Wszyscy chcielibyśmy uniknąć wypadków komunikacyjnych, chorób lub innych nieszczęść, szczególnie jeśli przytrafią się nam poza granicami kraju. Jednak każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń i zarzuca ubieganie się o należne im odszkodowanie z uwagi na nieznajomość obcego języka, obyczajów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. W rezultacie wracają zrezygnowani do kraju i nie podejmują próby walki o to, co im się należy. Tak nie musi być. Dzięki AIF Kancelarii poszkodowani w wypadkach drogowych, również tych, które miały miejsce poza granicami Polski, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód.
zobacz więcej

Determinacja i profesjonalna pomoc AIF kancelarii realną szansą na odzyskanie pełnego odszkodowania
Skutki potrącenia pieszego mogą być bardzo poważne i ciągnąć się latami, gdyż często obejmują zabiegi operacyjne, a następnie długą rehabilitację. Z jednej strony mamy dramat poszkodowanego, z drugiej postawę towarzystw ubezpieczeniowych, które dążąc do maksymalizacji swoich zysków, odmawiają wypłaty odszkodowań lub znacznie zaniżają ich wysokość.
zobacz więcej

Polityka prywatności – określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies
Polityka prywatności AIF Kancelaria Sp. z o. o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.
zobacz więcej

Regulamin Promocji „Druga sprawa 500 zł taniej”
Zlećcie nam Państwo przynajmniej dwie sprawy. Od pierwszej skutecznej windykacji otrzymamy ustaloną prowizję. Przy rozliczaniu prowizji drugiej windykacji odliczymy 50% z zapłaconej kwoty prowizji, nie więcej niż 500 zł i przeznaczymy ją na rabat dla Państwa. Podobnie będzie z każdą następną sprawą.
zobacz więcej

Przedawnienie roszczeń
Rodzaje zadłużenia i terminy przedawnienia z przykładami.
zobacz więcej

Jak bezpiecznie zawierać umowy?
Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z wieloma zagrożeniami wynikającymi z nieścisłych przepisów prawa oraz działań nieuczciwych kontrahentów. Zawieranie ważnych kontraktów powinno być poprzedzone analizą prawną umów, o czym przedsiębiorcy w Polsce często zapominają.
zobacz więcej

UZNANIE DŁUGU – wzór dla wierzycieli
Uznanie długu to takie zachowanie dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik posiada wiedzę o tym, iż jego dług względem wierzyciela istnieje. Uznanie roszczenia może mieć formę pisemnej umowy, z której jasno wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty – w takich przypadkach mówimy o właściwym uznaniu długu – i taka forma uznania jest […]
zobacz więcej

UGODA POZASĄDOWA – wzór dla wierzycieli
Ugoda zawierana pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem jest to umowa o warunkach spłaty zadłużenia w zamian za określone ustępstwa. Ugoda jest zawierana w różnych sytuacjach, z których najczęstszymi są: brak możliwości jednorazowej spłaty przez dłużnika sporne kwestie dotyczące realizacji usługi lub dostawy towaru Wierzyciel w ugodzie najczęściej idzie na następujące ustępstwa: odracza termin płatności godzi się […]
zobacz więcej

Dłużnik nie płaci co robić
Dłużnik nie płaci co robić? Nierzetelni kontrahenci unikający spłaty swoich zobowiązań są zmorą dla polskich przedsiębiorców! Gdy dłużnik nie płaci nie warto być biernym. Czas działa na niekorzyść wierzyciela! Jako kancelaria windykacyjna wiemy, że kondycja finansowa nierzetelnego kontrahenta z czasem ulega pogorszeniu. Wielu z nich systematycznie upłynnia majątek lub tworzy nowe zobowiązania, których nie zamierzają […]
zobacz więcej

Partner długi info
AIF Kancelaria to prężnie rozwijająca się firma windykacyjna, która stawia na współpracę z najlepszymi! Współpracujemy od wielu lat z giełdą wierzytelności długi info Pragniemy poinformować, że AIF Kancelaria Sp. z o. o. otrzymała status Partnera dlugi.info. Rozwijamy się dla Państwa, dlatego chcemy, by podejmowane przez nas działania windykacyjne przynosiły pożądany efekt. Od teraz oferty sprzedaży […]
zobacz więcej

Pomoc w windykacji
Nierzetelny kontrahent ucieka od płatności? AIF Kancelaria świadczy pomoc w windykacji od ponad 14 lat! Prowadzimy działania windykacyjne na koszt dłużnika AIF Kancelaria zawsze rozpoczyna od bezpłatnej oceny wypłacalności dłużnika. Przesyłając Państwo do nas dokumenty drogą elektroniczną otrzymają Państwo w ciągu 48h bezpłatny raport na temat kondycji finansowej nierzetelnego kontrahenta. Nasz fax +48 71 349 […]
zobacz więcej

Co to jest windykacja
Spis treści artykułu: Windykacja – co to jest? Jakie są rodzaje windykacji długów? Jak działa windykacja, co daje i ile trwa? Windykacja na koszt dłużnika: co to znaczy? Jeżeli zastanawiasz się, co to jest windykacja lub masz jakiekolwiek pytania związane z egzekwowaniem należności, jesteś w odpowiednim miejscu. AIF Kancelaria już od przeszło 18 lat zajmuje […]
zobacz więcej

Jak odzyskać dług od firmy
Podjąłeś współpracę z firmą, a kontrahent nie zapłacił za wykonaną usługę bądź dostarczony towar? Konieczna będzie windykacja – nie możesz przecież pozwolić na to, by dłużnik nadal przyjmował zlecenia i uchylał się od płatności. Prawnicy z AIF Kancelarii doskonale wiedzą, jak odzyskać dług od firmy. Windykujemy, stosując najskuteczniejsze metody. Dzięki bezkompromisowemu podejściu i znajomości branży […]
zobacz więcej

Co to jest windykacja sądowa
Windykacja sądowa jest to drugi etap odzyskania należności od dłużnika. Kiedy polubowne próby rozwiązania sprawy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, wierzyciel kieruje ją do sądu, celem uzyskania nakazu zapłaty. Niemal 90% dłużników po otrzymaniu takiego nakazu, podejmuje decyzję o spłacie całej należności. Windykacja sądowa jest więc skuteczną metodą egzekwowania roszczeń. Zlecając usługę windykacji AIF Kancelarii, wierzyciel […]
zobacz więcej
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej