Skip to content

Upadłość konsumencka

Obecnie osobom fizycznym dużo łatwiej jest ogłosić upadłość konsumencką. Może być to nowy etap w życiu, w którym nie zagości już komornik ani windykator. AIF Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w tym zakresie.

Upadłość konsumencka dzięki znowelizowanym przepisom staje się coraz bardziej popularna wśród osób fizycznych. W okresie od stycznia do października tego roku na prawie 3900 wniosków o jej ogłoszenie, ponad 1300 osobom udało się ją uzyskać. Są to najczęściej mieszkańcy województwa mazowieckiego, rozwodnicy, emeryci i osoby niepracujące.

Upadłość konsumencka coraz bardziej popularna

Przewiduje się, że do końca 2015 roku łączna ilość upadłości konsumenckich wyniesie około 2 tysięcy. Jest to znacznie mniej niż prognozowana w przeszłości przez sektor bankowy wartość od 5 do 10 tysięcy. Natomiast w porównaniu z Wielką Brytanią, gdzie upadłość konsumencka ogłaszana jest przez 170 tysięcy osób, to ilość znikoma. Wynika to z faktu, że jeszcze do niedawna polskie prawo uniemożliwiało ogłoszenie upadłości osobom fizycznym. Obecnie, dzięki mocno zliberalizowanym przepisom polscy dłużnicy mogą starać się o jej ogłoszenie, a tym samym rozpoczęcie nowego etapu w życiu wolnego od zadłużenia. Ich wierzyciele mogą liczyć na zaspokojenie, chociażby w niewielkim stopniu, dzięki planowi spłaty ustalonemu przez Sąd. Ogłaszający upadłość to najczęściej osoby, których zadłużenie przekracza 160 tysięcy złotych, są to częściej kobiety, zazwyczaj z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Kto ogłasza upadłość konsumencką

Osobami, które najczęściej wnioskują o upadłość są osoby po rozwodzie, w jego trakcie, bezrobotni lub emeryci. Jeśli chodzi o rozwodników, to Sądy często przychylają się do ich wniosków biorąc pod uwagę, że samotnie wychowują dzieci lub płacą na nie alimenty. Inaczej Sądy podchodzą do osób bezrobotnych, które nie podejmują zatrudnienia mimo braku przeciwwskazań, np. zdrowotnych. Kiedy Sąd nie ogłosi upadłości dłużnika? Gdy świadomie doprowadził on do swojego bankructwa, gdy lekkomyślnie zaciągał kolejne kredyty wiedząc, że nie jest w stanie ich spłacać, gdy wykazał się rażącym niedbalstwem powodując że jego należności stały się nieściągalne. Zwrot wniosku o upadłość nastąpi natomiast wówczas, gdy dłużnik nie skompletuje wszystkich dokumentów lub nie uzupełni braków pisma w terminie. Ukrywanie swojego majątku przed Sądem i wierzycielami spowoduje umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości. Kolejny taki wniosek dłużnik będzie mógł złożyć dopiero za 10 lat.

Upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Muszą one udowodnić, że są niewypłacalne, że nie stać ich na opłacenie zaciągniętych kredytów, rachunków, bieżących potrzeb, a egzekwowanie należności wobec nich jest bezskuteczne. Ogłoszenie upadłości oznacza dla dłużnika utratę posiadanego majątku. Sąd może wówczas wydzielić kwotę potrzebną na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch. Bankrut będzie musiał wywiązywać się z planu spłaty swoich wierzycieli, który trwa do 3 lat. Nie może w tym czasie podejmować kroków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na plan spłaty, czyli np. zaciągać pożyczek. Upadłość konsumencka nie umarza alimentów, kar grzywny, rent odszkodowawczych, obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. W AIF Kancelarii znajdziecie Państwo doradztwo prawne w zakresie upadłości konsumenckiej.

Paulina Milka

AIF Kancelaria sp. z o.o. Wrocław