Skip to content

Weksel trasowany a weksel własny, weksel „IN BLANCO”

Weksel trasowany, jest to pisemne polecenie wystawcy skierowane do trasata dotyczące bezwarunkowej zapłaty na rzecz remitenta określonej sumy pieniężnej.

Wystawca upoważnia trasata do wykonania we własnym imieniu, ale na rachunek wystawcy określonego świadczenia – równocześnie upoważnia remitenta do odbioru tego świadczenia.

Wystawienie weksla nie prowadzi do powstania bezpośredniego stosunku między trasatem a remitentem. Powstaje on dopiero z chwilą przyjęcia weksla tzw. akcept poprzez np.:

– podpis trasata na przedniej stronie

– napisanie przez trasata „przyjęty”.

Wystawca odpowiada za przyjęcie i za zapłatę weksla przez trasata, jednakże może zwolnić się z tej odpowiedzialności poprzez umieszczenie klauzuli „bez obliga za zapłatą”.

Weksel własny

Tutaj wystawca weksla sam przyrzeka bezwarunkowo zapłacić oznaczoną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wskazanej z nazwiska osoby.

Weksel in blanco

Zawiera co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta. Warunkiem powstania zobowiązania jest uzupełnienie braków na wekslu.